Båtplats regler

Bestämmelser för kommunala båtplatser i Österåker kommun

1.1 Upplåtelseformer och upplåtelsetid

Båtplatser upplåtes dels som fasta båtplatser och dels som låneplatser. Rätten att nyttja båtplatser begränsas till säsong, vilket är tiden fr.o.m. maj t.o.m. oktober varje år.

Fasta båtplatser

upplåtes i regel endast till kommunmedlemmar,

upplåtes från tidpunkten för platsavgiftens erläggande och tillsvidare säsong för säsong.

Låneplatser

upplåtes för endast en säsong.

1.2 Båtplatsinnehavare

Med båtplatsinnehavare menas den person som av kommunen registrerats som innehavare samt också dennas eller dennes man eller hustru, sambo och hemmaboende barn under 18 år. Om familjeförhållandena ändras får parterna i familjen själva avgöra vem platsen skall registreras på och anmäla detta till Tuna Hamn.  1.3 Tilldelning av båtplatser och byte av plats

Tilldelning av båtplatser och byte av plats regleras i ”Köbestämmelser för kommunala båtplatser i Österåker kommun”.

1.4 Uppgift angående båttyp

Platsupplåtelse görs för båt av den storlek och typ, som var anmäld till båtplatskön eller byteskön vid det tillfälle då platsen tilldelades.  1.5 Avgift

Båtplatsavgift utgår enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Avgiften skall erläggas i förskott. Faktura och påminnelse utskickas före 1 april varje år.

1.6 Tillfälligt avstående från båtplats

Innehavare av fast båtplats har rätt att under en säsong avstå från sin plats och därvid slippa erlägga avgift utan att avtalsförhållandet bryts. Innehavaren har således rätt att återfå platsen inför nästa säsong. Förutsättningen för detta är att anmälan om avståendet görs senast den 31 december före det år man önskar avstå från platsen. Under den tid som ordinarie innehavare avstår från platsen förfogar Tuna Hamn över den och har rätt att upplåta platsen som låneplats.

1.7 Överlåtelse och upplåtelse i andra hand

Syftet med platsupplåtelse är att platsen i huvudsak skall utnyttjas av innehavaren och dennes familj. Båtplatser får inte överlåtas. Att överlåta båtplats i samband med t.ex. försäljning av båt är således inte tillåtet. Innehavet kan heller inte övergå genom arv. Platser som utnyttjas för båt vari platsinnehavaren är delägare anses inte vara överlåtna om platsinnehavaren styrker att hans ägande uppgår till minst 30% av båtens värde.   Upplåtelse i andra hand är tillåtet under högst en månad per år.

 

1.8 Uppsägning och förverkan

Uppsägning

Fasta båtplatser skall sägas upp av platsinnehavaren senast den 31 december före det år man önskar frånträda platsen.  Tuna Hamn har rätt att med en månads uppsägningstid och senast den 1 april säga upp fast båtplats utan rätt till ersättning för platsinnehavaren

– om båtplats inte brukats under föregående säsong utan att platsen anmälts till Tuna Hamn som disponibel för utlåning som låneplats.

– om båtplats under föregående år överlåtits till annan eller upplåtits i andra hand i större omfattning än vad som är medgivet.  Förändrad användning av en hamn, en brygga eller ett område ger Tuna Hamn rätt att säga upp platsupplåtelse utan rätt till annan ersättning för platsinnehavaren än att om möjligt annan plats av i huvudsak oförändrad storlek erbjuds alternativt förtur i båtplatskön.    Förverkan  Rätten till båtplats är förverkad med omedelbar verkan

– om den årliga  båtplatsavgiften inte erlagts senast den 1 april varje år  och inte heller önskemål om byte eller tillfälligt avstående av platsen anmälts.

– om båtplats utnyttjas för båt, som är väsentligen större än vad platsen är avsedd för och vad som angivits som båtinnehav i samband med platstilldelningen.

– vid brott mot ordningsreglernas (punkt 1.10) bestämmelser om förtöjning.

 

 1.9 Tilldelning av annan plats

Om det av säkerhetsskäl eller andra synnerliga skäl visar sig att en båt är olämplig för den tilldelade platsen har hamnen rätt att tilldela en annan plats. Sak samma gäller om en platsinnehavaren använder platsen för en båt av väsentligen mindre storlek än vad platsen är avsedd för och vad som uppgivits till kommunen.

 

1.10 Ordning

Redskap och utrustning får inte förvaras på bryggor. Inte heller får trappor, förvaringsboxar och andra arrangemang byggas på bryggor utan kommunens medgivande. Tuna Hamn förbehåller sig rätt att på platsinnehavarens bekostnad bortskaffa sådant som förvaras på bryggor eller som utan medgivande byggts där.   Båtar skall förtöjas väl och på så vis att de inte inkräktar på utrymmet vid närliggande platser. Om risk för sammanstötning mellan båtar föreligger ska varje berörd platsinnehavare fendra sin båt.  Toalettvatten får endast lämnas för där avsedd plats.  Farten skall hållas låg vid båtplatserna och får inte överskrida fartbegränsningarna.

1.11 Ansvar

Tuna Hamn ansvarar under säsongen för bryggor, fästen, akterförtöjningar och liknande som ägs av kommunen och upplåtes till platsinnehavare. Förutsättningen för Tuna Hamns ansvar är att båtplats inte utnyttjas för större båt än vad platsen är avsedd för och vad som uppgivits till Tuna Hamn.  Skyddet mot sjögång varierar vid olika båtplatser. Tuna Hamn ansvarar inte för skador till följd av sjögång eller överstänk. Varje platsinnehavare har själv att förvissa sig om att hans båt klarar de vid båtplatsen rådande förhållandena.

Tuna Hamn ansvarar inte för skador vållade av andra båtar och inte heller för brand, stöld eller skadegörelse